MySQL亂數產生日期

亂數產生註冊日期
update co_users set `registerDate`= DATE_ADD(`registerDate`,INTERVAL -(rand()*45) DAY)U+00A0U+00A0 where `registerDate`>'2010/11/25'

亂數產生線上諮詢時間
update co_liveqa set `gbDate`= DATE_ADD(`gbDate`,INTERVAL -(rand()*40) DAY)U+00A0U+00A0 where `gbDate`>'2010/11/25'

亂數產生線上諮詢回覆時間 (發問後約50分鐘左右)

update co_liveqa set `reply_Date`= DATE_ADD(`gbDate`,INTERVAL (rand()*50) minute)U+00A0U+00A0 where `reply_Date` is null
亂數產生最後到訪日期
update co_users set `lastvisitDate`= DATE_ADD(now(),INTERVAL -(rand()*90000) SECOND) where `lastvisitDate`='0000-00-00'